Ningodagamig oniigi’igoog ogii-gashkitoonaawaa ji-nisidotawindwaa ji-nisidawinigaadegin jiibewigamigong

Devon MacKinnon Ottertail ogii-ozhitoon jiibegamigiwaakaa’igaans wemitigoozhi inaakonigewin gii-kagwe-wanishkwechigemagad
By Shelby Lisk - Published on Jan 27, 2020
Onjida go izhichigaadewan ezhi-zhawenimind gaa-aandakiid. (Jon Thompson)

Comments

X

This article has been translated from English to Ojibwe by Jason Jones. Click here to read this article in English. Read more about TVO.org’s Indigenous-languages initiative.

Dylan MacKinnon Ottertail gaawiin igo wewiib ogii-izhi-wawindanziin gaa-izhiwebizid endazhi-anokiid baamaa — Gashkadinowigiizis ashi-niizh gii-dasogonagizid, ogii-pi-azhawaatebii’imaagon aapiji sa gii-maanendam. “Gaawiin sa go nindebwewagendanziin. Gaawiin wiikaa mewinzha nindinimanji’osii,” gii-ikido.

Dylan wiiji’ayaa’aan, gii-aandakiiwan gii-siigwanong. Biijiinaago e’apii ogii-ozhitoonaawaa jiibegamigiwaakaa’igaans. Gaa-gii-izhinizha’amaagod ogiin dagobii’igaade mazina’igan City of Dryden wenjiimagak: Mii dash ezhibii’igaadeg niizhomizid apiitaa, nisomizid enigwakwaadeyaa, naanomizid akwaa, wemitigoozhinaakonigewin gibiigonaanaawaa gii-inaawag onjida go ji-aanjibijigaadeg gii-inaawag. “gii-miikinamawaawag miinawaa ge-onji-maanendamowaad, ningii-inendam,” gii-idiko Dylan.

Dylan ogii-ozhitoon aazhawaatebii’iganing Facebook; niibiwa awiya odiniwemaagana’ ogii-wandaanaawaa mii dash I’iwe gaa-wiidookawagenimigod, mii dash gaa-izhi-noondamowaad Dryden Wemitigoozhi ogimaakaanag, gaawiin gii-kikendanziiwag epiichi-gichi-apiidendaagwad jiibegamigowaakaa’igaans. Naagaj idash igo Dylan gaye wenjibaadodinimaaganag ogii-izhisidoonaawaa zagaswe’idiwin wii-dazhidamowaad epiichi-gichi-apiitendaagwak jiibegamigowaakaa’igaans, mii dash gaa-izhi-nanisitotaadiwaad gii-pagidinaawag maanoo imaa ji-badakideg waakaa’igaans.

Mii sa gii-nisidotamowaad ogowe Wemitigoozhi-ogimaag gii-nisidotamoog waakaa’igawind gaa-ayaandakiid. “Gakina bebakaan gidishtigemin, booshke ingoding iwe gaa-inaandeg gegoo,” gii-ikido Cheryl Edwards, Waabigoon wenjiid enokiitaaged gibichiwigamigong Native Friendship Centre of Dryden. Izhichigewag gewiinawaa northern Minnesota, Wisconsin, southeastern Manitoba, and northwestern Ontario.

“Wiinde go iwe, gaawiin idash gidikodosiimin. Mii eta go I’I jiibewigamigowaakaa’igaans,” gii-ikido Edwards. Mii iwe manaajigiizhawemin epiitenimang gaa-gii-maajaad, Cheryl dash wiin igo bangii ogii-tazhindaan City of Dryden. “Onjida go ji-noondamowaad awiyag enwaadeg jiibewigamigowaakaa’igaans,” gii-ikido Edwards. “Akawa ningii-zagaswe’idimin wii-dazhindamaang o’owe waakaa’igaans, gaawiin noon onjida ningii-toodanziimin noomayi gaa-gii-maajaad,” mii gaa-ikidod Edwards, gaa-gii-maajaanid.

Gii-tibikad gii-izhichigaade waakaa’igaans awiya’ ji-waabamigosigwaa. Mii go imaa dagoshimind aanind gaa-asindwaa asiniig gaa-badakizowaad: nawekide apakwaan, nabagisag waabishki-zhizhoobii’igaazo, gegooyan imaa achigaadewan gaye gaa-daso-biboonigizid. “Gaawiin ji-mazinachigaadegin bezhigwewaan eta go izhinaagwatoon. Bangii imaa bakwaneyaa ezhi-bagijigeng. Devon niizhwewaan gii-inaadizi, minji-niizhwewaan ningii-izhi-mikwenimaanaan,” gii-ikido Dylan.

Odiniwemaagana’ gaye onagadenimaagana’ ogii-mazinabii’aanaawaan, i’iwe ezhi-minjimenimaawaad. Emiliin odaanisan ogii-mazinabii’aan “Slurpee” ezhi-minjimendang gii-izhaawaad 7-Eleven. Gaye mazinabii’waawaan gaa-chiikaabamaad Kevin Smith. Mackinnon gii-izhi-odoodemi gaye anishinaabewinikaazod, Zaagaateganzhiik, ezhi-aanakanooteg “Sunshine Through the Trees.”

Ogii-ozhitoonaawaa gaa-waakeshkaag waasemon imaa izhi-niigaan-waakaa’igaansing; odawemaan ogii-asaani asabikeshiinwasbiinsan, aanind ge awiya ogii-atoonaawaan gaa-dazhi-ganawaabamind gaa-nagamod mazina’igaansan.  Gaye waagaakwadoons ge-ani-waawiiji’igod wii-ani-dagoshing ezhi-giiwed.

Devoniban onagadenimaagan Lisa Haessler gii-waabandang ozhichigaade waakaa’igaans mii imaa gaa-ani-onji-maamiinwendang: “Gakina gii-minwendamoog ezhichigeng, gaye baapiwin gaye gizhewaadiziwin gaye minik gegoo ezhi-minjimenimin minik gegoo gaa-izhitooyaang gechi-apiitendaagwak.

Ningo-biboon ayaa Devon endazhi-ganawendamindwaa gechi-aakoziwaad, gii-maanaagaminini omiskiim. Apane go nindinwemaagana’ ogii-pimawadisigoo gaye iwedi gakijiwanong, gii-pi-mamadwe-akokwewa’ ako dewe’iganan, ogii-pi-nanagamo’igoon ogiin. Gii-dazhinjigaadeni minik gegoo gaa-pi-izhinaagwatood obimaadiziwin, I’ apii gii-maajaa’ind.

Gaa-gii-oosiwaad Everett Ottertail gii-aandakii eko-ashi-naano-biboonigak. Agaamakii ikwewan ogiinan ogii-nisidotaan idash anishinaabewitwaawin. “Giishpin imaa gakijiwanong izhina’inidiban mii go naasaab izhichigewin” ikido Haessler. “Oniigi’igoo’ gii-na’endamoog inake gaa-izhi-maajaa’ind.”

Mii bijiinag Dryden Ontario Association of Cemetery and Funeral Professionals gii-nisidotamowaad weweni eshtiged anishinaabe, gaawiin ogikendanziin. Odenaang ge-ayaawaad mii bijiinag gii-waabandamowaad izhichigewin, mii dash i’imaa ge-onji-gwayakoshkaag izhichigewin da-noondamo’aawag ji-gikendamowaad gaye nisidotamowaad odenaa-ogimaag ani-ziigwang 2020.

This is one of a series of stories about Indigenous issues brought to you in partnership with Carleton University’s School of Journalism and Communication.

Ontario Hubs are made possible by the Barry and Laurie Green Family Charitable Trust & Goldie Feldman.


Author
Thinking of your experience with tvo.org, how likely are you to recommend tvo.org to a friend or colleague?
Not at all Likely
Extremely Likely

Most recent in Indigenous