Niisaachiwan gaawiin wiikaa ogii-ayaasiinaawaa agindaasowigamigong. Na iwe gaa-izhi-gashkidoowaad agindaasowigamig

Miigwe ogowe ishkoniganan idash Ontario idash gashkitoowaad oshki-agindaasowigamigonan
By Shelby Lisk - Published on Mar 09, 2020
Owe ishkonigan Waabiskeng gaawiin daasiinaawaag agindaasowigamgong gaye Niisaachiwan owe idash agindaasowigamig mii imaa kino’amaadiiwinin gii-ondinamowaad. (Photo courtesy of Sarah Kerr)

Comments

X

This article has been translated from English to Ojibwe by Jason Jones and Shirley Andy. Click here to read this article in English. Read more about TVO.org’s Indigenous-languages initiative.

Geyaabi bibooniganan, Bernice Major gii-bimibizo izhaad Kenora chi-ando-waabandang agindaasowinan. “Gii-ayekozi gii-ishkwaa-anokiid ando-waabandang chibwaa-gibe’igaadeg agindaasowigamig.” Giigidowikwe wiigwaashkwaan Niisaachewan Anishinaabe Nation ogii-aawa’ niizhode’wag ogii-minwendaanaa agindaasowaad.

Major ogii-misawendaanaawaa ji-ayaawaad imaa ishkoniganing. 2018 ogii-megwaashkawaan Terri Meekis, giigidowikwe Wabauskang Ishkonigan, niishwaak daso-diba’iganan (km) giiwedino-waabinong, ogii-noondaan agindaasowigamig gii-baagising 2017 miigwech owiijii’igoowiziwaad SchoolBox izhinikaade.

The Almonte-based SchoolBOX ogii-ozhitoonaawaa ji-wiidookaaziwaad 2006 gikinoo’amaadiiwigamig Nicaragua. Noongom idash, nishwaashwaaswimidina-ashinaanan agindaasowigamigan miziwe, wiidookaasowag, Canadian gaa-wiidookaazowaad gaye asigizhooniyaawewinan. Mii 2012, Meekis gii-izhaad Nicaragua awiyag ji-ozhitoowaad agindaasowigamig. 2017, gii-azhegiiwe ogii-wiiji’aan idash odaanisan zhaagaswi biboonenid.

“Niibiwa gegoo gii-miinigoowizimin” gii-ikido Miikis.  “Gii-izhaang idi wiisiniwin izhichigewinan izhitwaawin, gii-maamii’idimin izhitwaawinan … ishkwaaj waawii-niimi’idiwin.”

2017 Meekis ogii-wiindamawaan Sarah Kerran ogii-misendaanaawaa cha-amowaad imaa ishkoniganing: 46 eta 133 ishkoniganan Ontario agindaasowigamigong, gaawiin dash Waabiskeng gaawiin ogii-ayaasiinaawaa bezhig. Sanagad zhooniyaa gii-sinigizi chi-mikogaazid ishkoniganan gaawiin abisii imaa zhooniyaas zhigo amtigoozhii zhaaganaashiigindaasowigamig miinaawag zhooniyaan. Zhigo Sarah Roberts gaadane’aad zhooniyaan owe zhaaganaashiigindaasowigamigong 95% gaa-izhi-miinindwaa zhooniyaa. Ishkoniganan agindaaswowigamigong gaa-izhi-miinigoowiziwaad zhooniyaan Ministry of Tourism, Culture and Sports (dibishkoo miinaawag gakina $2,600) gaye gichi-zhaaganaashiiwakiing miinawaa dibishkoo akina miinawag zhooniyaan. 2017, 22 eta 45 ishkoniganan gikinoo’amaadiiwigamigong bebezhigon ogimaakaanag gaa-niigaanishkaamiwaad.

Kerr ogii-onendaan ji-aanikoosenig iwedi ji-debitood. “Zhigo ji-goshkozi’aad ogowe zhaaganaashiiwag” gii-kido. “Aapiji da-minose gakina awiya zhigo abinoojiinyag miziwe omaa akiing, shigo giiye ji-ganawaabandaming ishkoniganan idash ji-maamawi-anokiing.”

Owe ozhichigaadeg SchoolBox giiwedinong, gaa-ozhichigaadeg gagweshikwe’iiziwag ji-ozhitoowaad agindaasowigaming imaa ishkoniganing miziwe zhaaganaashiiwaking. Waabiskeng ishkonigan agindaasowigamig, mii imaa ogii-waabajitoonaawaa oshki-bimaadiziwaad, nitam-izhichigeng.

Major ogii-tebwetaan da-minose Niisaachiwan. Meekis megwaashkwaan Kerr; gashkadinowigiizis, mii o’apii ogowe ishkonigan gii-maajii-aanjitoonaawaa ishkodewigamig nitam-agindaasowigamigong. Ishkwaaj gii-ishkwaagizod ogii-baakinaawaa agindaasowigamig. Mii omaa 1,000 endanamowaad mazina’iganan.

“Miiziwe gii-boonji-ayaa zhooniyaa Almonte, Ottawa, Toronto, Victoria, and Vancouver odebwetaanaawaa gikinoo’amaadiiying ji-biigonaamowaad owe gopaadiziwin idash ji-ishpendamowaad abinoojiinyag”. Gii-kido Kerr. “ETFO Humanity Fund ogowe gaa-ishkwaa-kino’amaagewaad gii-wiijitwaawag gii-miigeyog Schoolastic points. Geget sa gii-wiijitwaawag.

Owe ishkonigan Waabiskeng gaawiin daasiinaawaag agindaasowigamgong gaye Niisaachiwan owe idash agindaasowigamig mii imaa kino’amaadiiwinin gii-ondinamowaad. “Onowe agindaasowinan, gikino’amaadiwinin, inwewin” Kerr gii-kido “Mii omaa gii-maamawi-izhaawaad abinoojiinyag idash gichi-aya’aag ji-waawiindamaagewaad dibaajimowinan.”

Agindaasowigamig Niisaachiwanong odaanaawaa Seven Generations geyaabi gikinoo’amaagewin chi-nishkiiwiiziwaad ji-giishtoowaad gikendaasowigamig, ji-minowaanagiziwaad abinoojiinyag, oshki-aya’aag, gaa-ginedaagoziwaad zhigo odinemaaginewaa’.

Mii imaa Waabiskeng, SchoolBOX gii-miigewag 500 agindaaswinan, zhigo abiiwinan, maazinaatebii’iganesan, e-agindaasowinan, zhizhoobii’igewinan. Mii imaa Niisaachiwan zhigo abinoonjii gikinoo’amaadiiwinan, mazinaatebii’iganensan, gaa-ozhibii’igemagak. Mii imaa izhi-dibendaagok Ontario Library Association, mii endanamowaad zhooniyaan idash ji-diba’amoo’aad agindaasowikwe gaa-anokiid.

Niisaachiwan ogii-maawandoosinaawaa Anishinaabe ozhibii’iganag, gaawiin wiikaa gigii-waabandanziin gaa-anishinaabezhibii’igewaad gaye gaa-mazinabii’igewaad. “Gii-ombigiyaan gaawiin igi waabaamaasiig gaa-anishinaabe’igewaad gaye mazinibii’igewaad.”

“Ningii-bizindawaa Bernice gaa-izhi-waabandang imaa ishkonigan aaniin ge-niizhinaagok agindaasowigamig”. Gii-kido Kerr, ogikendaan SchoolBOX ji-andone’amawaad ishkoniganan geyaabi gaa-bii’amaagakin izhichigewinan. Geyaabi gaa-anokiiwaad gaa-izhichigewaad ogowe ikwewag enigok enakiidamowaad.”

Major ikido aazha owii-gikendaan awiya agindaasowikwe gaye gagwediyog oshki-aya’aag imaa ishkoniganing giishpin ji-wiidookaazowaad.

Bijiinag gii-maamawi-anokiiwag. “Niintam ji-ganawendamaan agindaasowigamig owe gaa-dibikak” ikido Major. “Niwii-odaminomin Taboo ogiikendaanaawaa nindaanis shigo odinemaaganensa’ endaad ojiikendaanaawaa wii-odaminowaa’ omaa agindaasowigamigong."

This is one of a series of stories about Indigenous issues brought to you in partnership with Carleton University’s School of Journalism and Communication.

Ontario Hubs are made possible by the Barry and Laurie Green Family Charitable Trust & Goldie Feldman.

Author
Thinking of your experience with tvo.org, how likely are you to recommend tvo.org to a friend or colleague?
Not at all Likely
Extremely Likely

Most recent in Indigenous