Lunaapeew huluniixsuw ayaskii aweeheew pumu wuskii aweenuw

Tha changii shukw ktahwalohkeewihna wiichumeewihna huluniixsuw
By Ian McCallum - Published on Nov 21, 2019
Wihkwaameew Lunaapeewak peekatahkeewihna yangiis Lunaapeewak alumsuwihna Niagara waak peexuwiikaaleewihna Tembul mbiisus. (twitter.com/IanMcCallum3)

Comments

X

This article has been translated from English to Lunaapeew by Ian McCallum. Read this article in English. Learn more about TVO.org's Indigenous-translation initiative.

Peexuwiikaaleew Milalung, aanay niisha, siikwaneewung Ontario, nii noonjiyayi nalahii.  Niishwak Lunaapeewak yoon talu Canada. Naahii kiixkii Tembul. Eenda, Lunaapeew maawehleewak shuwanakuwal 1607, Lunaapehokung yaapee  shuwanpuy eenda ktanaxkihlaakung. Niisha poxku katun, Lunaapeew msooxweew eenda wshihkaang eeli shihkwihtaweew aandooxweew.

Wihkwaameew Lunaapeewak peekatahkeewihna yangiis Lunaapeewak alumsuwihna Niagara waak peexuwiikaaleewihna Tembul mbiisus. Lunaapeewak Nalahii ngatum Ohio waak  peexuwiikaaleewihna yaapee Tembul. Lunaapeewak huluniixsuwihna maahihtaakwsuwihna waak laachiimuw aanjitoowk eenda ngatam shuwanpuy. Huluniixsuw kchihlatoow weemu wiiwunihkamook, laachiimuw, nohtam waak xwat amangachiikaan.

Maash xweeli liixsuwaakan, mahta nun Lunaapeewak huluniixsuwihna. Kway kiishkwehk, aalund aween kdalumu-huluniixsuwihna. Eenda nii nuwuskiishkahushoosh, huluniixsuw nuwihkuyaan.  Laachiimuw leew. Eeenda kihkeesak ehkwaawsuwihna, nii mahta huluniixsuw. Nwunii yoolak nuwiikuwi nii nzhihshuwanake waak pulanzhuwanake. Aayaaxkwu Xweeli katun, Nii mahta nmshaaleew huluniixsuw. Nii nmanoongsi. Eenda nii ndaapi-shkooluw, Nii nahkaaleew. Nii numawi Naahii pundaweew Lunaapeew.

Shaa ndakiinsi waak huluniixsi. Nii ndakiisi chahkwii pambiilak waak kwuneew pambiilak. Huluniixsuw aaptoonaakan akunootam. Laapaamukswuw “Purple” akuniimeew   Laaweewi wiiskiimapamukswuw. Wiisakiimal paxkunum ehalawiit niipaahum waak Punihle wahipakw niipaahum. Nohtamihna apaamu.

Shayeewi koon niipaahum akuniimeew “November” Mshaale Lunaapeew aanjitoow eenda wshihkaang. Shayeewi koon yaapee Tembul siipuw aapwi leew. Huluniixsuw laachiimuw 

Xweeli pambiilak huluniixsuw waak katun pambillak. Lunaapeew lakehkiimeew niish shkooluwal waak tputaawii eenda maawehlaang waak maawhleewak.  Aalund aween ktahlokihna liixsuw. Kuliiheew nuskii liixsuw maash kshi miichuwaakan waak malamwusuw kshaxun. Lunaapeew waak Huluniixsuw waak ahkuy kchukahteew.

Ontario Hubs are made possible by the Barry and Laurie Green Family Charitable Trust & Goldie Feldman.

Author
Thinking of your experience with tvo.org, how likely are you to recommend tvo.org to a friend or colleague?
Not at all Likely
Extremely Likely

Most recent in Indigenous