Ezhi-noojimodiziyang ezhichigeyang ji-debinigosiwang aakoziwin

Ayaawag ge-wiiji’iwewaad ge-izhi-oko-wiiji’idiyang Noojmowin teg health centre
By Shelby Lisk - Published on Jul 28, 2020
Public Health Sudbury ogagwejimaan Leesonan ji-babaa-miigewaad giwedinogitigaanan. (Courtesy of Cody Leeson)

Comments

X

This article has been translated from English to Ojibwe by Jason Jones and Shirley Andy. Click here to read this article in English. Read more about TVO.org’s Indigenous-languages initiative.

Nitam eshchiged David Pitawanakwat gii-dagoshing jibwaa-anokiid omikaan nookwezinaagan. Mii ezhi-nookwezid — onaagatendamowin wiiyow idash ojichaagowin owaabajitoonan gitigaanan — jibwaa-nookwezid endanokiid (Noojmowin Teg Health Centre) mii imaa gibe-giizhig keyaad. Zhigo agabiichimaanaadaan giishkaandag, noondaagozid gaa-gizhibaabizod dakaasijigan, gaa-gizhaagimideg miinaniibiishaabo gaye ozaawiwaabigwanijiibikaabo gaan awiiya bi-izhaasiiyog onzaam aakoziiwin gaa-babaa-ayaamagak. Gidoochigenin iko ogii-bizindaanaawaa gii-bimoochi’ayaad,” ikido Pitwanakwat. Gaan awiiya giiyaabi bi-izhaasii onzaam aakoziing gaa-babaa-aayaamagak nimichi-bizindaan ishkode.”

Pitawanakwat oshkaabewisiswi imaa Indigenous health centre on Manitoulin Island, genawendang owe sa aakoziing gii-madisenig maachi gibe’igaateging ishkoniganan aandegogiizis. Jibwaa-maachiseg aakoziing, awiiyag iko gii-bimodashiiyog, gaa-wiichiigowiziyaad imaa Manitoulin Island. Megwaashko’aan Pitawanakwat ishkwaa-waabamaad mashkikikwen, gaa-aakozigowaad mashkikiwan, gichi-ayaa’aa. Jiiga’e ishkodeng namadabiiyaad anama’eyaad idash minikweyaad aniibiishiiyaabo.

A man filming in The Agenda studio

Our journalism depends on you.

You can count on TVO to cover the stories others don’t—to fill the gaps in the ever-changing media landscape. But we can’t do this without you.

David Pitawanakwat tilling the earth
David Pitawanakwat oshkaabewisiswi imaa Indigenous health centre on Manitoulin Island. (Courtesy of David Pitawanakwat)

Gaan awiiya ji-meshkwaakwaad tidaadaziiyaad owe sa aakoziing gaa-babaa-ayaamagak, Pitawanakwad ikido giiyaabi ishkode iskade anama’eyaawin giiyaabi biindaakoonjige ayaamagat. Owe ishkode gaa-aasokoneg wiijiiyaamagak Noojmowin Teg Health Centre idash niizhwaaso-ishkoniganan gaye besho-ishkoniganan gabe-giizhig. Gakina Manitoolin minising gaye gakina besho-ishkoniganan gaa-ayaagin Lake Huron off Georgian Bay. Endaso-giizhig naanaagademowin megwaakwaadiwag giigidobiiwaabikoosing idash gichi-ayaa’aag imaa mazinaatebii’iganing. oshki-niigaanizid ikido, sanagad awiiyag gii-meshkwaadadiziiyaad imaa ishkoniganing. Mii dash Wilson gaye Pamela Williamson, gaa-niishkwaadaad ogagwejimaad gaa-anokiiwaad ji-wiiji’aawaad awiiyag. “Gaa-anokiiwaad wiidamawaawaag gaawiin bezhigosiiwag—giiyaabi omaa ayaawag ji-wiiji’aad—zhigo gaye chi-bizindamowaad,” ikido Wilson.

Cody Leeson, abinoojiinh gaa-anokiidawaad, owaabandaan aanisinig anokiiwin imaa gikinoomaadiiwigamigong idash abinoojiiwigamigong giiwedinogitigaanan ashi-niizh ishkoniganan. Babaa-maada’okiiwag giiwedinogitigaanan gikinoo’amaadiiwigamigong endaso-giizhig onzaam gibe’igaatewan. Public Health Sudbury ogagwejimaan Leesonan ji-babaa-miigewaad giwedinogitigaanan. “Bebakaan anokiiwin miziwe ishkoniganan,” ikido Leeson, mii dash aanind Ontario Work owaabajitoonaawaa igi idash gitigaaniininiwag owaabajitoonaawaa.

Leeson ikido ningodwaaso gemaa ashi-niizh wiisiniwin biijigaade gii-gizhebaawagak. Ningodaaswo awiiyag odoositoonaawaa miijim idash miigiwewag gii-ishkwaa-naawakweg owe gii-izhichigewaad — gichi-ayaa’aag idash nindinawemaagan — miigwechiyendamoog ishkonigan, Leeson ikido omentisenima’ moodasaad abinoojiinya’: “Bakaan izhichigewag imaa abinoojiiwigamigong, gaawiin giiyaabi odoozhitoosiinaawaa miijiminensin ishkwaa-gikinoo’amaadiing, jiikamagiziing gakinamawindwaa abinoojiiwag ji-ozhitoowaad miijim idash ishkoniganing.”

Anishinaabeg, Wiisaakodewinini, gaye Eskiime ishkoniganan gaa-waabanjigaadegin “Aboriginal community-led primary health care centres” gii-ozhichigaadewan ji-wiiji’igoowiziwaad awiiyag ji-waabamaad mashkikiwininiwag mashkikikweg, gichi-ayaa’aag gakina anokiiwaad.

David Pitawanakwat and Courtney Kurek transplant tobaccos plants
Gakina gaa-anokiitamowaad mino-ayaawin, Noojmowin
Teg gikinoo’amaagewag, abinoojiinh odaminowin,
gitigaanan, gaye chi-mawandoosijigewaad.
​​​​​​​(Courtesy of David Pitawanakwat)

Gakina gaa-anokiitamowaad mino-ayaawin, Noojmowin Teg gikinoo’amaagewag, abinoojiinh odaminowin, gitigaanan, gaye chi-mawandoosijigewaad. Williamson gii-ishkwaa-nokiid ogii-izhisitoon chi-naanaagadendamowaad mino-ayaawin. "Ji-ganabinjigaade awiiya obimaadiziiwin,” ikido Williamson. “gegoo gii-mizhised awiya mii owe onji-aayamagak gaa-anokiiwaad, mii owe wiikodaadiwaad endaso-giizhig.”

Gaa-izhi-anokiiwaad waabanjigaade imaa ishkoniganan Aundeck Omni Kaning First Nation, M’Chigeeng First Nation, Sheguiandah First Nation, Sheshegwaning First Nation, Whitefish River First Nation, Wiikwemkoong Unceded Territory, Zhiibaahaasing First Nation, idash niizhing gaa-taasiwaad ishkoniganing Anishinaabeg. Ogowe gaa-anokiiwaad gii-aazheshkaawag ji-wiiji’aad onowe ishkoniganan onzaam idash aakoziing gaa-babaamagak gibegaatewan ishkoniganan ji-biindegeshkaamagasinoon aakoziiwin.

Mary Ann Auger, Noojmowin Teg’s ziinsibaakwadapanewin mashkikikwen giiyaabi gii-wiidookaazo gii-babaa-wiidookaazo aakoziing bii-babaamagak, gii-izhaa gii-wiindamaage ishkoniganing wii-izhaad “akawe gagwede ogii-kagwejimaan ogimaakaanan giishpin ji-bagidinin ji-bi-izhaad,” ikido Auger. Gaye injido ji-waabamaad niizho-giizis. Onzaam idash owe aakoziiyan gaa-babaamagak. Awiiyag gaawiin ogii-gashkidoosiin ji-waabamaad niso-giizis. Weweni gakina gegoo miinawaa ani-baakisin idash miinawaa odini-waabamaa awiiyag: jibwaa-waabamaad awiiya akawe ge-gagwejimigoo gwedwenan jibwaa-waabamind.

Neniizh Leeson, Auger ikidowag giiyaabi owii-aabajitoonaawaa mazinaatebii’igan ji-waabamaad awiiyag owe sa aakoziiyan gii-babaamagak giiyaabi. Auger ikido waa-aabajitood mazinaatebii’iganin ge-meshkwaawaad wiijii’aad gii-biboong giishpin gichi-ezhiwebak ikido Leeson mazinaatesijigan ayaamagad ji-wiiji’igowizid awiiyag. Misendamoog ji-azhe-anokiitamowaad. Wilson ikido, “Apane gigii-wiisootaakomin ge-anishinaabeying. “Giiyaabi sa go noonde-azhe-anokiiwag.”

This is one of a series of stories about Indigenous issues brought to you in partnership with Carleton University’s School of Journalism and Communication.

Ontario Hubs are made possible by the Barry and Laurie Green Family Charitable Trust & Goldie Feldman.

Related tags:
Author
Thinking of your experience with tvo.org, how likely are you to recommend tvo.org to a friend or colleague?
Not at all Likely
Extremely Likely

Most recent in Indigenous